Lover - betingelser

Vi praktiserer 18-års aldersgrense ved kjøp av kniver selv om Loven sier:

14. Hogg- eller stikkvåpen, kniver o.l. som har en klingelengde på mer enn 25 cm må ikke overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd).

Straffeloven sier at bevæpning kan straffes med bøter og/eller fengsel i opp til 6 måneder hvis man går med kniv eller gjenstander egnet for våpenbruk på offentlig sted.

§ 352 a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.
Tilføyd ved lov 11 juni 1993 nr. 79, endret ved lov 28 juni 2002 nr. 53.

Du plikter å oppgi riktig personalia med riktig fødselsdato ved registrering av konto.
Ved usikkerhet om din alder vil vi holde igjen ordre og sjekke opp ditt navn mot tilgjengelige register.
Finner vi ikke ditt navn, må vi be om at du sender kopi av ID på mail. ID må vise navn og fødselsdato.


sefe.no fraskriver seg et hvert ansvar for skader påført av produkter kjøpt i vår butikk.

[Tilbake...]